برچسب: سلفیه

ابن تیمیه

ابن تیمیه

ابن تیمیه ، موسس مکتب سلفیه کتاب ابن تیمیه ، موسس مکتب سلفیه در ۸۴ صفحه جمع آوری شده است. کتاب دارای یک مقدمه و ۱۴عنوان و خاتمه می باشد. مولف در ابتدا به بررسی شامات به عنوان خاستگاه فکری ابن تیمیه پرداخته است، بعد حیات علمی ابن تیمیه را بررسی کرده، سپس عقاید او تبیین کرده است. نویسنده در ادامه نقد های اهل سنت معاصر ابن تیمیه بر او را ذکر می کند. نگارنده محترم رابطه بین حنبلیان و ابن تیمیه را واکاوی کرده و سپس به نقدهای شافعیان بر افکار ابن تیمیه اشاره می کند. دیدگاههای بحران آفرین...

ادامه خواندن ←